Yerel

Destekleme Açıklamaları Peş Peşe Geldi

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü  “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” kapsamında destekleme detaylarını peş peşe açıkladı.

Uygulama Rehberi Yayımlandı

Uygulama rehberinin Bakanlık tarafından yayımlandığı açıklaması yapıldı. Açıklamada “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi:

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Uygulama Rehberi 07.12.2020 tarihi itibari ile Bakanlığımız web sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvuru süresi Tebliğ (Tebliğ No: 2020/24) gereği uygulama rehberi yayım tarihi itibari ile 90 gündür.

Projesi Başvurunuzu;

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx yapabilirsiniz.

Uygulama Rehberi ve Eklerine ise;

Bakanlığımız web sitesi üzerinden yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.“ denildi.

Düve Alım Desteği

Düve alım desteği ile alakalı da bir paylaşımda bulunan Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü paylaşımında şu bilgilere yer verdi: “Bakanlığımız, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No:2020/32) 04.12.2020 tarih ve 31324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımız tarafından TÜRKVET’e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler; bir işletme, kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin %40’ı hibe olarak verilecektir.

Düve Alım Desteği Müracaat Şartları:

a) Yetiştiricinin işletmesinin, Karar’ın yayım tarihi (05/11/2020) itibariyle TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir.

b) Bir işletme; kapasitesini 20 (yirmi) başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır.

c) Düvelere/mandalara ilişkin teknik ve sağlık kriterleri ile desteklemeye esas düve/manda alım bedeli Bakanlık tarafından belirlenir.

d) Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40’ı kadardır.

e) Düveler/mandalar; düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri, Damızlık Manda Yetiştirici Birlikleri, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilir. Hayvanlar, Karar’ın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.

f) Destek kapsamında alınan düveler/mandalar, mücbir sebepler haricinde 2 yıl süre ile satılamaz. Ölüm ve mecburi kesim sebepleriyle işletmeden ayrılan hayvanların yerine en geç 90 gün içerisinde, Teknik ve Sağlık Şartnamesindeki şartları sağlayan aynı sayıdaki hayvanlar işletmeye konulur. Düvelerin/mandaların iki yıl süreyle satılmama şartı, HAYGEM’den izin alınması koşuluyla işletmenin devri halinde de geçerlidir. İl/ilçe müdürlükleri tarafından yılda en az bir kere olmak üzere düvelerin/mandaların işletmede bulunduğuna ilişkin yerinde kontrol yapılır ve tutanağa bağlanır.

g) Gerek görülmesi halinde düve/manda temini ve ilgili düzenlemeler HAYGEM’ce yapılır.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

a) Başvurular, işletme sahibi tarafından işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

1) Başvuru dilekçesi.

2) Başvuru formu.

3) Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.

4) Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.

b) Başvuru tarihi ve süresi Bakanlık tarafından yayımlanacak talimatla belirlenir.

c) Başvuru süresini uzatmaya veya yıl içinde yeniden başvuru almaya HAYGEM yetkilidir.

ç) Başvuru sırasında eksik/hatalı bulunan bilgi ve belgeler başvuru süresi içerisinde tamamlanır. Zamanında eksik/hatalı bilgi ve belgelerini ibraz etmeyen başvuru sahibinin başvurusu geçerli olmaz.

d) Başvurular tamamlanıp sisteme yüklendikten sonra başvuru sahibine sistemden alınan “düve alım desteği başvuru formu” teslim edilir.

Başvuru ve askı süresi bitiminden sonra, puanlama ve sıralamaya esas icmal listesi onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

İllerden gelen başvurular, HAYGEM tarafından bütçe imkânları çerçevesinde değerlendirilerek uygun bulunanlarla ilgili son icmal oluşturularak İl Müdürlüğüne gönderilecek ve Teknik ve Sağlık Şartnamesine göre düve alım süreci başlayacaktır.

Manda Desteklemeleri

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Manda desteklemeleri hakkında ise “dişi manda desteği 01.01.2020 tarihi öncesinde doğmuş dişi manda için ödenir. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği üyesi olanlar birlikler aracılığıyla, üye olmayanlar bireysel olarak İlçe Müdürlüğümüze 31.12.2020 tarihine kadar yazılı olarak başvurmaları halinde dişi manda desteklemesinden yararlandırılır.

Malak Desteği:

2020 Yılı doğumlu TÜRKVET’E kayıtlı ve doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) kalmış programlı aşıları (Şap Ve Brucella) yapılmış olmalıdır. Destekleme başvuruları her malak için 1. Dönem başvuruları 31.12.2020 tarihlerine kadar ve 2. Dönem Başvuruları 01.07.2021 İLE 01.08.2021 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılır. Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olan yetiştiriciler Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine, üye olmayan yetiştiriciler şahsen İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğümüze destek müracaatını yapacaktır.” Bilgileri paylaşıldı.

Küçükbaş Hayvan Desteklemeleri

Küçükbaş hayvan desteklemeleri hakkında da paylaşım yapıldı. Paylaşımda:

“Sürü Büyütme Ve Yenileme Desteği:

Bu desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçiler 10.08.2018 – 15.08.2019 tarihleri arasında doğmuş olmalıdır. KKBS Veri Tabanında son iki yılın anaç koyun ve keçi desteklemesini alan işletmeler ve anaç koyun ve keçiler belirlenerek iki yıl sürüye ilave olan 15 aylık ve üzeri anaç koyun ve keçiler için bakanlıkça belirlenecek artış oranında ilave destek verilir. Anaç koyun keçi desteklemesine başvuruda bulunan Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olan yetiştiriciler otomatik olarak yararlandırılır.

Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdam Desteği:

Çoban İstihdam Desteği 100 baş ve üzeri anaç koyun-keçi hayvan varlığı olan sürü yöneticisi sertifikası’na sahip çoban çalıştıran veya köy ve mahalle sürülerini ortak otlatan sürü yöneticisi sertifikası’na sahip çobanlar için 2020 yılı SGK primlerinin (6121.12 çoban ‘’küçükbaş hayvan’’ koduna haiz olarak) 5 ay boyunca ödenmesi halinde yararlandırılır. 31.12.2020 Tarihine kadar işletme sahibi dilekçe ile İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğümüze başvuruda bulunur.

Anaç Koyun Ve Keçi Desteklemesi:

Anaç koyun ve keçi desteklemesi, aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır:

a) Desteklemeden yararlanacak anaç koyun ve keçilerin yaşları 6/11/2020 tarihi itibarıyla 15 ay ve üzeri olmalıdır.

b) Yetiştirici, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye olmalıdır.

c) Anaç koyun ve keçiler, küpelenmiş ve yetiştirici adına TÜRKVET’te kayıtlı olmalıdır.

ç) Desteklemelerde, 6/11/2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtlar üzerinden İlçe Müdürlüklerince işletmede, süresi içerisinde, yerinde yapılan tespitler esas alınır.

d) Göçer hayvancılık yapanlar hariç, farklı illerde birden fazla işletmesi olan yetiştiriciler, her bir işletmesinin bulunduğu ilde ayrı ayrı başvuruda bulunmalıdır.

(2) KKBS’de kesin icmale aktarılan anaç küçükbaş hayvanlardan saf ırk Tiftik (Ankara) keçilerine Kararda belirtilen tutarda ilave destek verilir.

(3) Başvuru yeri, şekli ve zamanı:

a) Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 4/12/2020 tarihine kadar başvurur. Birlik, 6/11/2020 tarihinde TÜRKVET’ten KKBS’ye aktarılan yedekteki kayıtları esas alır.“ denildi

Atık Desteği

“(Müdürlüğümüz personellerince hayvancılık işletmelerinize gelip uyguladığımız aşılamalar sonrası oluşan yavru atmalar sonrası):

Hayvanlar( sığır-koyun-keçi) TÜRKVET sisteminde ve aşı uygulanan işletmede kayıtlı olması gerekmektedir. Belirlenen aşı uygulamalarını takibeden 72 saat içerisinde oluşan ve veteriner hekim personellerimiz tarafından görülerek tutanak altına alınan yavru atıkları için hayvan sahipleri dilekçe ile İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğümüze başvuruda bulunur.

(Bakanlıkça belirlenen aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklardan numune alınır. Alınan numune, Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitü Müdürlüğüne sığır ve koyun-keçi brusellozu yönünden inceleme için gönderilir. Bakteriyolojik olarak bruselloz tespit edildiğinde atık yapan hayvan için hayvan hastalığı tazminatı ile ilgili işlemler uygulanır. Bruselloz tespit edilmez ise atık hayvan için destekleme ödemesi yapılır.)”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu