Yazarlarımız

Sağlık Çalışanları İçin Kovid-19 Meslek Hastalığı Kabul Edilmeli

Ve bu tartışma siyasi polemik konusu yapılmamalıdır…

Hekimler ve tüm sağlık çalışanları, basına yansıyan bu haber ile bir beklenti içindeler…

Öncelikle; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından açıklanan husus aslında yasalaşmış bir durum değil… Konu ile ilgili bir iyi niyet olduğu da ortada…

Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ; Meclis Sağlık Komisyonu’ndaki tüm parti temsilcilerinin ortak görüşüyle;

 • “Kovid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması” adına, ortak yasa teklifi hazırlanması için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini” söyledi.

Sağlık Bakanımız da bir konuşmasında; “Meslektaşlarım görevi başında Kovid-19’a yakalanmasının meslek hastalığı olarak kabul edilmesinden ve kaybettiklerimizin şehit statüsünde sayılmasından memnuniyet duyarım” demişti…

Kovid-19 ile hastalık halinin; İş Kazası mı yoksa Meslek Hastalığı mı sayılacağı çokça tartışılmıştı.

 • İş ve Meslek Uzmanları Derneği bir açıklamasında “Temaslı sağlık çalışanlarında, Kovid-19 virüs tarama testlerinin herhangi birinin (+) olması halinde, iş kazası olarak saptanan bir durum olmadıysa Z57.8 Mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma kodlanır ” diye görüşlerini ifade etmişti.

İş kazası mı yoksa meslek hastalığı mı olması hususunda hukuk insanları da farklı görüşler bildirmişti.

Hal ne olursa olsun biliyoruz ki Yargıtay İçtihatlarında işyerinde geçirilen kalp krizinin de iş kazası olarak kabul edildiğini görüyoruz… Ama buna rağmen neyi tartışıyoruz…

Mevzuatımızdaki güncel durum nedir:

Meslek Hastalığı; gerek Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gerekse Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) belgelerinde ve diğer uluslararası kaynaklarda “zararlı bir etkenle insan vücudu arasında, çalışan işe özgü neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konulabildiği hastalıklar grubu” olarak tanımlanmaktadır.

Av. Arb. Ümit Erdem bu husus ile ilgili geçtiğimiz nisan ayında yazdığı makalesinde;

 • “Mevzuatımızda ise Meslek Hastalığı’nın tanımı; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması” başlıklı 14. maddesinin ilk fıkrasında yapılmıştır.
 • İlgili fıkraya göre; “Meslek Hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleri”dir.
 • Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasının “l” bendinde de Meslek Hastalığı, “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık” olarak tanımlanmıştır.
 • Yine Meslek Hastalığı için aranacak şartlardan; ilgili Yönetmelik’te yer alması, belirtilen süre içerisinde meydana gelmesi ve Kurum Sağlık Raporu ile saptanmasıdır.
 • 5510 sayılı Kanun’un 14. maddesinin son fıkrasında; “Hangi hâllerin Meslek Hastalığı sayılacağı, İş Kazası ve Meslek Hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak Yönetmelik’te düzenlenir.
 • Yönetmelik’te belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca karara bağlanır.” düzenlemesi getirilmiştir. Diyerek halen mevcut olan durumu özetlemiştir.

Mevzuatın mevcut haliyle “Meslek Hastalığı”; işin nitelik ve yürütüm şartları sonucu ya da işyerinin durumu dolayısıyla yavaş yavaş ortaya çıkan bir sağlık sorunudur.

Bu neden ile Meslek Hastalığı tanımının; İspanyol Gribi Pandemisi’nden yüz yıl sonra pandemi ile tekrar karşılaşan dünyada, yeniden düzenlenmesine vardır.

Ve bu ihtiyaç yüce meclisimiz tarafından ve meclisteki tüm partilerin katılımıyla kabul görmüştür.

 • “İtalya, Fransa, Belçika, Güney Afrika, Kanada, Malezya gibi ülkelerde Kovid-19 sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı olduğu kabul edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19’u meslek hastalığı olarak değerlendirileceğini açıklamıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü de Kovid-19’u meslek hastalığı olarak tanınmasını tavsiye etmiştir.” Hususu konunun tartışıldığı meclis tutanaklarında yer almaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Hayat Gazetesindeki köşemizde Sağlık Çalışanlarının Hastalanmaları Halinde Sağlık (Hasta) Hakları başlıklı yorum makalemizde de sağlık çalışanlarının her birey gibi hastalanmaları halinde “sağlık hakları” olduğuna dikkat çekmiş ve

 • Hastalanmaları halinde hekim ve tüm sağlık çalışanlarının da sağlık hakkı olduğundan, pandemi vb. mücbir durumlarda olabilecek hastalık halleri ile ilgili ayrı bir mevzuat ile sağlık çalışanlarına has bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu hususunu arz etmek isteriz.” Demiştik.

(https://bigacarsambapostasi.com/saglik-calisanlarinin-hastalanmalari-halinde-saglik-hasta-haklari)

Yapılacak çalışmalar tüm sağlık çalışanlarını motive etmelidir…

 • Pandemi savaşı son haliyle devam etmekte,
 • Tüm sağlık çalışanları savaşın en ön saflarında yer almakta,
 • Çalışmaları esnasında düzenli tarama testleri yapılmamakta,
 • Temaslı olsalar bile test sonuçları negatif ise çalışmaya devam etmektedirler.
 • İzin kullanma hakları da ara ara kısıtlanmaktadır.

Zaten savaş alanındaki erin hastalık hali hariç raporlu olma durumu da yoktur.

Çalıştıkları kuruma göre kimi sağlık çalışanları devlet memuru, kimisi sözleşmeli kimisi de İş Kanununa tabi personeldir. Ve özlük haklarındaki farklılıklar vardır.

Ama gelinen nokta; bu hususun artık tartışma kaldıracak bir hali de yoktur.

Hal ne olursa olsun;

 • Kovid-19’un Meslek Hastalığı veya İş Kazası olarak tüm sağlık çalışanları için tanımlanmalı,
 • Pandemi başlangıcından bu yana bu hastalıktan vefat etmiş olanlar şehit sayılmalı, tazminat ödenmeli ve yakınlarının sonraki hayatlarını sağlayacak gelirleri için maaş bağlanmalı,
 • Yasanın geçerlilik tarihi geriye dönük olarak Mart 2020 kabul edilmeli,
 • İleri de doğabilecek hastalık sekellerinin Kovid-19 nedeniyle olduğu sağlık raporu ile kesinleşen sağlık çalışanlarının hakları da tazmin edilmeli ve çalışmasına engel teşkil edenler emekli statüsüne alınmalıdır.

Dikkat edilmesi gereken önemli husus ise

 • Bu çalışmalar esnasında yapılacak müzakerelerde hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının motivasyonları kırılmamalı,
 • Tüm sağlık çalışanları siyasi polemik malzemesi yapılmamalı ve
 • Kovid-19 tüm sağlık çalışanları için Meslek Hastalığı ya da İş Kazası kabul edilmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu